-»_ŁΣ-VłŁŁΛłИ-ŞŘ_«-'s Stats

Last Update: 07/12/2022 01:09:50

France 1
MMO
Général de brigade
27
20-01-2010
11,845
182
9
Estimated RP
125,099,306
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 548,314,317 436,032,039,163 11,228,582,569 3,439,345 36,457
Last 24 Hours 1,410,612 974,229,637 38,298,060 7,277 0
Last 7 Days 6,514,289 4,787,686,685 173,011,034 40,318 759
Last 30 Days 54,133,695 37,729,455,941 1,627,895,046 200,491 2,918
Last 100 Days -100,670,323 -89,477,576,167 -1,119,158,595 569,654 4,676
Last Year 245,034,118 181,994,866,195 6,304,279,996 2,265,950 13,811

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 2,487 1,796 1,049 37 9 168 39 9 3 1,086 3
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 96 70 40 0 9 0 0 9 3 384 0
Last 100 Days 320 226 130 0 0 44 1 0 0 384 0
Last Year 1,711 1,220 721 33 9 108 2 9 1 853 0

Name After Name Before Date Changed
-»_ŁΣ-VłŁŁΛłИ-ŞŘ_«- -»_BŁΘΘĐSPΘЯT-ŞŘ_«- 04/12/2022
-»_BŁΘΘĐSPΘЯT-ŞŘ_«- -»BŁΘΘĐSPΘЯT-ŞŘ«- 29/11/2022
-»BŁΘΘĐSPΘЯT-ŞŘ«- JoυευяTяopIиτεllijoи 17/11/2022
JoυευяTяopIиτεllijoи -»Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ-η°69«- 14/11/2022
-»Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ-η°69«- -»BΣΣŁZΣBUB«- 03/11/2022
-»BΣΣŁZΣBUB«- -»Sнιgαяαкι«- 01/11/2022
-»BŁαcк-Adαм«- -»MΛĐΛƒΛQUΣUЯ«- 20/10/2022
-»MΛĐΛƒΛQUΣUЯ«- -»Иενεя-Βαск-Đoωи«- 17/10/2022
-»Иενεя-Βαск-Đoωи«- -»BŁΘΘĐSPΘЯT-ŞŘ«- 29/09/2022
-»BŁΘΘĐSPΘЯT-ŞŘ«- -»WΘИĐΞЯŁΛИĐ-ŞŘ«- 25/09/2022
-»WΘИĐΞЯŁΛИĐ-ŞŘ«- -»WΘИĐΞЯŁΛИĐ..-ŞŘ.«- 19/09/2022
JeαиCŁαuĐe.Vαи.Đαммe JeαиCŁαuĐeㅤVαиㅤĐαммe 14/09/2022
JeαиCŁαuĐeㅤVαиㅤĐαммe -»ㅤBЯIGHTBUЯИㅤ-ŞŘㅤ«- 10/09/2022
-»ㅤBЯIGHTBUЯИㅤ-ŞŘㅤ«- -»Rнαεиyяα«- 08/09/2022
-»Rнαεиyяα«- -»BŁΘΘĐSPΘЯT«- 03/09/2022
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«- ・ШΛЯ・MΛCHIИΣ・ 27/08/2022
・ШΛЯ・MΛCHIИΣ・ -»ekeep667.5«- 22/08/2022
-»ekeep667.5«- #BΛRΘИ.Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ 17/08/2022
#BΛRΘИ.Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ ŁΛ・MΘЯT・ΘU・TCΗITCΗIツ 10/08/2022
ŁΛ・MΘЯT・ΘU・TCΗITCΗIツ ・ƒΘUЯCΗΣTTΣ・ĐΣ・MΛŁ・ 08/08/2022
・BŁΘΘĐSPΘЯT・SUPЯΣMΣ・ »BŁΘΘĐSPΘЯT«SUPЯΣMΣ» 28/07/2022
»BŁΘΘĐSPΘЯT«SUPЯΣMΣ» »BŁΘΘĐSPΘЯT«SКΣЯΣΣΣ» 24/07/2022
»BŁΘΘĐSPΘЯT«SКΣЯΣΣΣ» #ĐΣΛĐ_GΛMΣ 06/07/2022
#ĐΣΛĐ_GΛMΣ -»SΘUƒƒЯΛИCΣ«- 04/07/2022
-»SΘUƒƒЯΛИCΣ«- -»ᴅᴀғғʏ﹣Sʟᴀʏᴇʀ«- 28/06/2022
-»ᴅᴀғғʏ﹣Sʟᴀʏᴇʀ«- #Hashtag....... 23/06/2022
#Hashtag....... »BŁΘΘĐSPΘЯT«SUPЯΣMΣ» 21/06/2022
-»HΘMΣŁΛИĐΣЯ«- -»HΘΘMŁΛИĐΣЯ«- 06/06/2022
-»HΘΘMŁΛИĐΣЯ«- -»AKAZA«- 04/06/2022
-»AKAZA«- #ИΘ_RUŁΣS.......... 02/06/2022
#ИΘ_RUŁΣS.......... -»MIŁΛИΘ«- 30/05/2022
-»MIŁΛИΘ«- -»ฟΛSTΣĐ«- 27/05/2022
-»ฟΛSTΣĐ«- -=BŁѺѺĐSPѺЯT[-ŞŘツ]=- 18/05/2022
-=BŁѺѺĐSPѺЯT[-ŞŘツ]=- -=BLOODSPORT[-ŞŘツ]=- 15/05/2022
-=BLOODSPORT[-ŞŘツ]=- -=BŁΘΘĐSPΘЯT[-ŞŘツ]=- 11/05/2022
-=BŁΘΘĐSPΘЯT[-ŞŘツ]=- -»BŁΘΘĐSPΘЯT«-[-ŞŘツ] 04/05/2022
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-[-ŞŘツ] -»PeaceMaker«- 30/04/2022
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-[-ŞŘツ] -»PeaceMaker«- 30/04/2022
-»PeaceMaker«- »BŁΘΘĐSPΘЯTㅤSKΣЯΣΣΣ« 27/04/2022
»BŁΘΘĐSPΘЯTㅤSKΣЯΣΣΣ« »BŁΘΘĐSPΘЯT«SUPЯΣMΣ» 25/04/2022
»BŁΘΘĐSPΘЯT«SUPЯΣMΣ» -»TOUTㅤLEㅤMONDE«- 21/04/2022
-»TOUTㅤLEㅤMONDE«- -»ЯΣΛĐYㅤPŁΛYΣЯㅤΘИΣ«- 18/04/2022
-»ЯΣΛĐYㅤPŁΛYΣЯㅤΘИΣ«- »BŁΘΘĐSPΘЯT.SUPЯΣMΣ« 15/04/2022
»BŁΘΘĐSPΘЯT.SUPЯΣMΣ« »BŁΘΘĐSPΘЯT«SUPЯΣMΣ» 13/04/2022
»BŁΘΘĐSPΘЯT«SUPЯΣMΣ» »Bloođѕρoят«Suρяeмe» 09/04/2022
»Bloođѕρoят«Suρяeмe» »BŁΘΘĐSPΘЯT«SUPЯΣMΣ» 07/04/2022
»BŁΘΘĐSPΘЯT«SUPЯΣMΣ» »NOOB«MASTER»69« 18/03/2022
»NOOB«MASTER»69« »BŁΘΘĐSPΘЯT«SUPЯΣMΣ» 16/03/2022
»BŁΘΘĐSPΘЯT«SUPЯΣMΣ» »BŁΘΘĐSPΘЯT«SКΣЯΣΣΣ» 09/03/2022
»BŁΘΘĐSPΘЯT«SКΣЯΣΣΣ» #BΛRΘИ.Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ 12/02/2022
#BΛRΘИ.Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ SΛŁΛĐΣ-SΛИS-CΛЯΘTTΣ 09/02/2022
SΛŁΛĐΣ-SΛИS-CΛЯΘTTΣ »SΛŁΛĐΣ-CΘCΘ» 06/02/2022
»SΛŁΛĐΣ-CΘCΘ» »BŁΘΘĐSPΘЯT«SКΣЯΣΣΣ» 03/02/2022
»BŁΘΘĐSPΘЯT«SКΣЯΣΣΣ» »HAUT-STAИĐING« 23/01/2022
»HAUT-STAИĐING« »BŁΘΘĐSPΘЯT«SКΣЯΣΣΣ» 19/01/2022
»BLOODSPORT«SKEREEE» »BLAWD«LE»REBELLE« 05/01/2022
»BLAWD«LE»REBELLE« »BLOODSPORT«SKEREEE» 03/01/2022
»BLOODSPORT«SKEREEE» »BŁΘΘĐSPΘЯT«SKΣЯΣΣΣ» 30/12/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT«SKΣЯΣΣΣ» -»BŁΘΘĐSPΘЯT«-[-ŞŘツ] 09/12/2021
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-[-ŞŘツ] -=BŁΘΘĐSPΘЯT=-ツ[-ŞŘ] 07/12/2021
-=BŁΘΘĐSPΘЯT=-ツ[-ŞŘ] »BŁΘΘĐSPΘЯT«SKΣЯΣΣΣ・ 05/12/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT«SKΣЯΣΣΣ・ ・BŁΘΘĐSPΘЯT・SKΣЯΣΣΣ・ 27/11/2021
・BŁΘΘĐSPΘЯT・SKΣЯΣΣΣ・ ・»BŁΘΘĐSPΘЯT«・[-ŞŘ-] 23/11/2021
・»BŁΘΘĐSPΘЯT«・[-ŞŘ-] ・»・UN・AGRESSEUR・«・ 21/11/2021
・»・UN・AGRESSEUR・«・ -»UNㅤAGRESSEUR«- 18/11/2021
-»UNㅤAGRESSEUR«- -»BLOODSPORT«-[-ŞŘ-] 15/11/2021
-»BLOODSPORT«-[-ŞŘ-] DONㅤCORLEONEㅤ[-ŞŘ-] 02/11/2021
ALUCARD-Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ ALUCARD-NOSFERATU-ŞŘ 27/10/2021
ALUCARD-NOSFERATU-ŞŘ ・»BLOODSPORT«・[»ŞŘ«] 25/10/2021
・»BLOODSPORT«・[»ŞŘ«] -»BŁΘΘĐSPΘЯT«-[»ŞŘ«] 20/10/2021
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-[»ŞŘ«] -»BŁΘΘĐSPΘЯT«-ㅤㅤ»ŞŘ« 15/10/2021
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-ㅤㅤ»ŞŘ« ЯΣVΣИGΣㅤCΘUИTΣЯㅤ»ŞŘ« 12/10/2021
ЯΣVΣИGΣㅤCΘUИTΣЯㅤ»ŞŘ« -»BLOODSPORT«-ㅤㅤ»ŞŘ« 09/10/2021
-»BLOODSPORT«-ㅤㅤ»ŞŘ« ####ㅤBLOODSPORTㅤ#### 03/10/2021
####ㅤBLOODSPORTㅤ#### -»BLOODSPORT«-ㅤㅤ»ŞŘ« 01/10/2021
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-ㅤㅤ»ŞŘ« BㅤŁㅤΘㅤΘㅤĐㅤㅤSㅤPㅤΘㅤЯㅤT 24/09/2021
BㅤŁㅤΘㅤΘㅤĐㅤㅤSㅤPㅤΘㅤЯㅤT -»BŁΘΘĐSPΘЯT«-ㅤㅤ»ŞŘ« 21/09/2021
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-ㅤㅤ»ŞŘ« BŁΘΘĐSPΘЯTㅤㅤㅤ/-»ŞŘ«- 16/09/2021
BŁΘΘĐSPΘЯTㅤㅤㅤ/-»ŞŘ«- -»BŁΘΘĐSPΘЯT«-ㅤㅤ»ŞŘ« 14/09/2021
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-ㅤㅤ»ŞŘ« -»BŁΘΘĐSPΘЯT«-[»ŞŘ«] 12/09/2021
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-[»ŞŘ«] καłłαcн.сяιмιиεł 06/09/2021
καłłαcн.сяιмιиεł »BŁΘΘĐSPΘЯT«SKΣЯΣΣΣ« 03/09/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT«SKΣЯΣΣΣ« -»BŁΘΘĐSPΘЯT«-|»ŞŘ«| 02/09/2021
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-/»ŞŘ«/ ϟ۰BŁΘΘĐSPΘЯT۰ϟ/»ŞŘ«/ 25/08/2021
ϟ۰BŁΘΘĐSPΘЯT۰ϟ/»ŞŘ«/ ϟ۰BŁΘΘĐSPΘЯT۰ϟ[»ŞŘ«] 22/08/2021
ϟ۰BŁΘΘĐSPΘЯT۰ϟ[»ŞŘ«] -»BŁΘΘĐSPΘЯT«-[»ŞŘ«] 20/08/2021
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-[»ŞŘ«] #ваđвoy.Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ 05/08/2021
#ваđвoy.Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ #BADBOI.Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ 03/08/2021
#BADBOI.Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ #BΛRΘИ.Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ 01/08/2021
#BΛRΘИ.Ł.λĞЯΣŜŜΣŬЯ #BΛRΘИ-»ZΣMΘ« 22/06/2021
-=[`STΛЯSCRΣΛM`]=- ღ-»STΛЯSCЯΣΛM«-ღ 12/06/2021
ღ-»STΛЯSCЯΣΛM«-ღ -»BŁΘΘĐSPΘЯT«-ღ 10/06/2021
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-ღ »BŁΘΘĐSPΘЯT«SКΣЯΣΣΣღ 08/06/2021
»КIИGPIИ«Baηg!-Baηg! »BŁΘΘĐSPΘЯT»SKΣЯΣΣΣ« 18/05/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT»SKΣЯΣΣΣ« »BŁΘΘĐSPΘЯT«/SKΣЯΣΣΣ 04/04/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT«/SKΣЯΣΣΣ »BŁΘΘĐSPΘЯT« 30/03/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT« »BŁΘΘĐSPΘЯT«ㅤSKΣЯΣΣΣ 27/03/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT«ㅤSKΣЯΣΣΣ -=(ㅤ»BŁΘΘĐSPΘЯT«ㅤ)=- 15/03/2021
-=(ㅤ»BŁΘΘĐSPΘЯT«ㅤ)=- -=(»BŁΘΘĐSPΘЯT«)=- 10/03/2021
-=(»BŁΘΘĐSPΘЯT«)=- »BŁΘΘĐSPΘЯT«ㅤSKΣЯΣΣΣ 08/03/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT«ㅤSKΣЯΣΣΣ ㅤ»ㅤBŁΘΘĐSPΘЯTㅤ«ㅤ 24/02/2021
ㅤ»ㅤBŁΘΘĐSPΘЯTㅤ«ㅤ ㅤ»ㅤㅤ«ㅤ 20/02/2021
ㅤ»ㅤㅤ«ㅤ ㅤ#ㅤ»ㅤBŁVCKㅤ«ㅤ#ㅤㅤ 18/02/2021
ㅤ#ㅤ»ㅤBŁVCKㅤ«ㅤ#ㅤㅤ ㅤㅤ»ㅤBŁΘΘĐSPΘЯTㅤ«ㅤㅤ 16/02/2021
ㅤㅤ»ㅤBŁΘΘĐSPΘЯTㅤ«ㅤㅤ »BŁΘΘĐSPΘЯT«ㅤSКΣЯΣΣΣ 14/02/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT«ㅤSКΣЯΣΣΣ »BŁΘΘĐSPΘЯT« 12/02/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT« ##ㅤ»ㅤSUPЯΣMACYㅤ«ㅤ## 08/02/2021
##ㅤ»ㅤSUPЯΣMACYㅤ«ㅤ## ##ㅤ»ㅤBŁΘΘĐSPΘЯTㅤ«ㅤ## 06/02/2021
##ㅤ»ㅤBŁΘΘĐSPΘЯTㅤ«ㅤ## »BŁΘΘĐSPΘЯT«ㅤSKΣЯΣΣΣ 04/02/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT«ㅤSKΣЯΣΣΣ »BŁΘΘĐSPΘЯT«/SKΣЯΣΣΣ 13/01/2021
»BŁΘΘĐSPΘЯT«/SKΣЯΣΣΣ -»ϟ_BŁΘΘĐSPΘЯT_ϟ_«- 09/01/2021
-»ϟ_BŁΘΘĐSPΘЯT_ϟ_«- -»BŁΘΘĐSPΘЯT«- 07/01/2021
-=[-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-]=- VIŁΛIИ-PΣTIT-CΛИΛЯĐ 12/11/2020
VIŁΛIИ-PΣTIT-CΛИΛЯĐ VIŁŁΛIИ-PΣTIT-CΛИΛЯĐ 10/11/2020
VIŁŁΛIИ-PΣTIT-CΛИΛЯĐ -=[-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-]=- 06/11/2020
-=[-»BŁΘΘĐSPΘЯT«-]=- -»BŁΘΘĐSPΘЯT«- 31/10/2020
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«- #---»BŁΘΘĐSPΘЯT«---# 28/10/2020
#---»BŁΘΘĐSPΘЯT«---# -»BŁΘΘĐSPΘЯT«- 26/10/2020
-»BŁΘΘĐSPΘЯT«- Wall-E 19/10/2020
Wall-E -»KIŁŁUΛ-ZΘŁĐYCK«- 17/10/2020
-»KIŁŁUΛ-ZΘŁĐYCK«- -»BŁΘΘĐSPΘЯTㅤ/MMΘ/«- 15/10/2020
-»BŁΘΘĐSPΘЯTㅤ/MMΘ/«- -»BŁΘΘĐSPΘЯTㅤ[MMΘ]«- 26/09/2020
-»BŁΘΘĐSPΘЯTㅤ[MMΘ]«- -=(×ㅤBŁΘΘĐSPΘЯTㅤ×)=- 24/09/2020

Time Played Hours
Total 11,842
Last 24 Hours 15
Last 7 Days 115
Last 30 Days 586
Last 100 Days 1,568
Last Year 6,775

New Rank Old Rank Change Date
Général de brigade Colonel 27/11/2022
Général de brigade Colonel 10/07/2022
Colonel Lieutenant-colonel 23/01/2022
Commandant d'escadron Commandant 25/07/2021
Commandant Commandant d'escadron 24/07/2021
Commandant d'escadron Commandant 23/07/2021
Commandant Capitaine d'escadron 09/07/2021
Capitaine d'escadron Commandant 08/07/2021
Commandant Capitaine d'escadron 07/07/2021
Capitaine d'escadron Capitaine 06/06/2021
Capitaine Capitaine d'escadron 05/06/2021
Capitaine Capitaine d'escadron 24/05/2021
Capitaine d'escadron Capitaine 09/05/2021
Capitaine Capitaine d'escadron 07/05/2021
Capitaine d'escadron Capitaine 29/03/2021
Capitaine Lieutenant 25/11/2020
Lieutenant Capitaine 21/11/2020
Capitaine Pilote 1ère classe 19/11/2020
Capitaine Pilote 1ère classe 19/11/2020
Lieutenant Capitaine 17/11/2020
Capitaine Lieutenant 16/11/2020

Name at Ban Ban Date
-»Иενεя-Βαск-Đoωи«- 01/10/2022