ບໍ່ສາມາດທໍາລາຍໄດ້'s Stats

Last Update: 07/02/2023 04:10:25

Poland 3
VRU
Szeregowy generał
24
09-02-2013
12,269
124
2
Estimated RP
N/A
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 2,584,636,642 N/A 252,933,800,742 2,481,592 N/A
Last 24 Hours 0 N/A 0 0 N/A
Last 7 Days 0 N/A 0 0 N/A
Last 30 Days 0 N/A 0 0 N/A
Last 100 Days 52 N/A 248 0 N/A
Last Year 21,373,615 N/A 64,964,442 768,409 N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 0 0 0 29 0 120 0 0 0 0 0
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 0 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed
βФĽФ BolomolAma37mlnKKC 19/01/2022
BolomolAma37mlnKKC BolomolaMA23mlnKKC 29/03/2021
BolomolaMA23mlnKKC SieGraSieMA23mlnKKC 20/03/2021
SieGraSieMA23mlnKKC 50Attend100ImpulsXDD 15/01/2021

Time Played Hours
Total 12,269
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 0
Last 30 Days 0
Last 100 Days 0
Last Year 3,504

New Rank Old Rank Change Date
Szeregowy generał Generał 23/11/2022
Generał Szeregowy generał 05/11/2022
Szeregowy generał Generał 07/10/2022
Generał Szeregowy generał 06/10/2022
Szeregowy generał Generał 22/07/2022
Generał Szeregowy generał 20/07/2022
Generał Szeregowy generał 08/06/2022
Szeregowy generał Generał 04/05/2022
Generał Szef pułkownik 30/04/2022
Szer. pilot kosmiczny Szef pułkownik 21/12/2021
Szef pułkownik Szer. pilot kosmiczny 24/11/2021
Szer. pilot kosmiczny Szef pułkownik 23/11/2021
Szef pułkownik Szeregowy generał 29/08/2021
Szeregowy generał Szef generał 05/07/2021
Szef generał Generał 26/06/2021
Generał Szef generał 13/05/2021
Szef generał Generał 07/05/2021
Generał Szef generał 07/03/2021
Szef generał Generał 02/03/2021
Generał Szef generał 01/03/2021

Name at Ban Ban Date
50Attend100ImpulsXDD 17/06/2020