×|Ɓεαsтмøđε|×[єαѕу]'s Stats

Last Update: 26/01/2023 02:25:18

Global America 1
VRU
Basic General
28
27-08-2014
17,744
154
23
Estimated RP
286,887,280
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 999,136,788 727,369,419,588 27,185,601,562 6,681,315 N/A
Last 24 Hours 2,016,486 1,542,748,180 55,792,727 13,512 N/A
Last 7 Days 13,314,957 10,323,386,643 308,021,758 60,833 N/A
Last 30 Days 60,556,470 43,882,165,657 1,666,283,454 307,548 N/A
Last 100 Days -241,523,328 -176,360,663,575 -6,507,813,977 595,889 N/A
Last Year 204,960,646 150,103,337,028 5,494,595,625 2,455,297 N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 5,699 4,016 2,347 194 81 807 1,713 212 0 8,031 391
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 26 18 10 0 0 0 0 0 0 63 0
Last 30 Days 133 94 55 0 0 0 0 0 0 375 0
Last 100 Days 302 211 126 0 0 0 156 0 0 692 0
Last Year 1,196 842 486 2 2 31 490 2 0 3,318 1

Name After Name Before Date Changed
×|Ɓεαsтмøđε|×[єαѕу] ×|Ɓεαsтмôđε|×[єαѕу] 23/01/2023
×|ӄɨʟʟέямøđέ|×[єαѕу] Üиѕтøρράвlє«||єαѕу|| 18/01/2023
Üиѕтøρράвlє«||єαѕу|| [̲̅$̲̅(̲̅1̲̅)̲̅$̲̅] 06/01/2023
[̲̅$̲̅(̲̅1̲̅)̲̅$̲̅] #ĿïţţľĕᏔǟяяɨōяঔৣゑűķ. 03/01/2023
#ĿïţţľĕᏔǟяяɨōяঔৣゑűķ. 亗King亗Black亗 30/12/2022
亗King亗Black亗 亗·Μøηѕтэя¤Ξηэяɢу·亗 22/12/2022
亗·ᴇxźźᴇӄîᴛʀîxмøđᴇ·亗 亗·xᴅ·亗 16/12/2022
亗·xᴅ·亗 ΣŁ°PΛRΛCO°[COM 14/12/2022
-Juŋƙơ999 Made[in]GєямΛη¥[S Ð] 06/12/2022
Made[in]GєямΛη¥[S Ð] Ǥøđđɇss«N°7ˑ 03/12/2022
Ǥøđđɇss«N°7ˑ #-Tᴏxɪᴄ¤UwU¤GɨʀLᵀᴹ 30/11/2022
#-Tᴏxɪᴄ¤UwU¤GɨʀLᵀᴹ Iღᴇʀᴇɴღʏᴇᴀɢᴇʀ[ŞłŅᵀᴹ] 27/11/2022
Iღᴇʀᴇɴღʏᴇᴀɢᴇʀ[ŞłŅᵀᴹ] Kakegurui-N°7ˑŞłŅᵀᴹ 24/11/2022
Kakegurui-N°7ˑŞłŅᵀᴹ #яεƛŁ-Juŋƙơ[ŞłŅᵀᴹ] 19/11/2022
#яεƛŁ-Juŋƙơ[ŞłŅᵀᴹ] -»ᴍɪꜱꜰɪᴛ×GA1×Gɪʀʟ«- 17/11/2022
-»ᴍɪꜱꜰɪᴛ×GA1×Gɪʀʟ«- -»Juŋƙơ-999«- 15/11/2022
-»Juŋƙơ-999«- Kakegurui#[ŞłŅㅤ] 10/11/2022
Kakegurui#[ŞłŅㅤ] »ㅤJuŋƙơㅤ«×[ÄKΛᵀᴹ] 08/11/2022
#.ʀᴇᴀʟ۰ᴀꜱ۰ɪᴛ۰ɢᴇᴛꜱ. #ØĢS:) 19/10/2022
#ØĢS:) -»ᴘʟᴜᴛᴏ»-[ϟƘ] 17/10/2022
-»ᴘʟᴜᴛᴏ»-[ϟƘ] KöniginㅤRin 12/10/2022
KöniginㅤRin #-Rɪɴ·.[S-D] 10/10/2022
#-Rɪɴ·.[S-D] #Rɪɴ[»ØĢ«] 07/10/2022
#Rɪɴ[»ØĢ«] UwU-»Rɪɴ·x·»RЯ« 04/10/2022
UwU-»Rɪɴ·x·»RЯ« Rɪɴㅤツツ 30/09/2022
Rɪɴㅤツツ »ᴘㅤʟㅤᴜㅤᴛㅤᴏㅤ«[RЯ] 27/09/2022
»ᴘㅤʟㅤᴜㅤᴛㅤᴏㅤ«[RЯ] NoTᴏxɪᴄΛʟɪᴄᴇ·.[RЯ] 23/09/2022
NoTᴏxɪᴄΛʟɪᴄᴇ·.[RЯ] #ᴘʟᴜᴛᴏ·x·»RЯ« 20/09/2022
.TᴏxɪᴄSᴛʏʟᴇ- ΣŁ°PΛRΛCO°[COM] 15/09/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[COM] »IchㅤUwUㅤSie.. 12/09/2022
»IchㅤUwUㅤSie.. »#ᴘʟᴜᴛᴏ۰.»ϟƘ« 10/09/2022
»#ᴘʟᴜᴛᴏ۰.»ϟƘ« »Prïñcess۰ᴘʟᴜᴛᴏ.[ϟƘ] 07/09/2022
»Prïñcess۰ᴘʟᴜᴛᴏ.[ϟƘ] #ᴘʟᴜᴛᴏ·x·»999« 03/09/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏ·x·»999« #ᴘʟᴜᴛᴏツㅤ 28/08/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏツㅤ #Rɪɴ. 26/08/2022
#Rɪɴ. »ᴡᴇㅤᴀʀᴇㅤ[ϟƘ]« 22/08/2022
#·Λʟɪᴄᴇᴇㅤ·.»[S*D] »¤Λʟɪᴄᴇᴇ«-ツ 17/08/2022
»¤Λʟɪᴄᴇᴇ«-ツ »¤GєямΛη·Λʟɪᴄᴇᴇ.»ϟƘ« 13/08/2022
»¤GєямΛη·Λʟɪᴄᴇᴇ.»ϟƘ« #Ðǟєηєяуѕㅤ 11/08/2022
#Ðǟєηєяуѕㅤ ×-»Λʟɪᴄᴇᴇ·Herz«× 05/08/2022
»Λʟɪᴄᴇᴇ#SC5« #-Wᴀɪꜰᴜᴍɪɪᴀxᴏ·.»999« 01/08/2022
#-Wᴀɪꜰᴜᴍɪɪᴀxᴏ·.»999« #-ɢɛʀʍǟռㅤ4ever»999« 30/07/2022
#··Λ··[S*D] #TᴏxɪᴄΛʟɪᴄᴇ·.[RЯ] 19/07/2022
#-I·aɱ·ɱơɱơƖơƖ·Girl« #-Λʟɪᴄᴇ.»S*D« 11/07/2022
#-Λʟɪᴄᴇ.»S*D« #ᴘʟᴀɴᴇᴛ«ᴢᴇʀᴏ·.ツ 06/07/2022
#ᴘʟᴀɴᴇᴛ«ᴢᴇʀᴏ·.ツ TᴏxɪᴄSᴛʏʟᴇ-Λʟɪᴄᴇ[ϟƘ] 04/07/2022
TᴏxɪᴄSᴛʏʟᴇ-Λʟɪᴄᴇ[ϟƘ] »Λㅤʟㅤɪㅤᴄㅤᴇㅤᴇ«ㅤ[ϟƘ] 30/06/2022
»Λㅤʟㅤɪㅤᴄㅤᴇㅤᴇ«ㅤ[ϟƘ] Wᴀɪꜰᴜᴍɪɪᴀxᴏㅤ»ϟƘ« 27/06/2022
Wᴀɪꜰᴜᴍɪɪᴀxᴏㅤ»ϟƘ« #Mangekyō«.ツ 24/06/2022
#Mangekyō«.ツ »Schauㅤmirㅤzu«.ツ 20/06/2022
»Schauㅤmirㅤzu«.ツ »Λʟɪᴄᴇᴇ×»Σ1« 18/06/2022
»×EinㅤKämpfer׫ »ʟᴇxʏ«ᴘᴀɴᴛᴇʀʀᴀ«-ツ 08/06/2022
»ʟᴇxʏ«ᴘᴀɴᴛᴇʀʀᴀ«-ツ »Λʟɪᴄᴇᴇ.»[Ð-Lᵀᴹ] 02/06/2022
»Λʟɪᴄᴇᴇ.»[Ð-Lᵀᴹ] #DucatixGirl 30/05/2022
#DucatixGirl »¤Λʟɪᴄᴇᴇ.ᵀᴹㅤ#5 25/05/2022
»¤Λʟɪᴄᴇᴇ.ᵀᴹㅤ#5 »Tod..vor..Ehre.»ϟƘ« 23/05/2022
»Tod..vor..Ehre.»ϟƘ« »ᴡᴇㅤᴀʀᴇㅤ[ϟƘ]« 19/05/2022
»ᴡᴇㅤᴀʀᴇㅤ[ϟƘ]« ㅤ.»Λʟɪᴄᴇᴇ»ㅤÐ-L 17/05/2022
ㅤ.»Λʟɪᴄᴇᴇ»ㅤÐ-L Λʟɪᴄᴇᴇ«ㅤ»ϟƘ« 14/05/2022
Λʟɪᴄᴇᴇ«ㅤ»ϟƘ« Juŋƙơㅤ« 12/05/2022
»Bᴀʟʟɪꜱᴛᴀ«[ϟƘ] »Λʟɪᴄᴇᴇ«-ツ 04/05/2022
»Λʟɪᴄᴇᴇ«-ツ #ƒσяєvєя.... 30/04/2022
#ƒσяєvєя.... »ŠĕχŦłãšħ«[####] 15/12/2021
»ŠĕχŦłãšħ«[####] gamesenseツ 22/11/2021
gamesenseツ Bisaflorツ 06/11/2021
Bisaflorツ Undercover 11/02/2021
CogeBurras BARRET[50] 26/10/2020
BARRET[50] EME64 03/10/2020

Time Played Hours
Total 17,736
Last 24 Hours 24
Last 7 Days 134
Last 30 Days 611
Last 100 Days 1,408
Last Year 6,980

New Rank Old Rank Change Date
General Basic General 01/03/2022
Basic General Basic Space Pilot 08/01/2022
Basic Space Pilot Basic General 07/01/2022
Basic General Chief Colonel 24/12/2021
Chief Colonel Basic General 26/10/2021
Basic General Chief Colonel 23/10/2021
Chief Colonel Colonel 30/06/2021
Colonel Basic Colonel 05/04/2021
Basic Colonel Chief Major 02/02/2021
Chief Major Major 11/01/2021
Major Basic Major 21/12/2020
Basic Major Chief Captain 14/12/2020

Name at Ban Ban Date
#.ʀᴇᴀʟ۰ᴀꜱ۰ɪᴛ۰ɢᴇᴛꜱ. 22/10/2022