קATOL's Stats

Last Update: 30/09/2022 01:19:40

Poland 3
MMO
Szer. pilot kosmiczny
24
09-04-2011
5,621
124
650
Estimated RP
7,188,782
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 60,004,309 53,500,532,295 650,377,689 N/A N/A
Last 24 Hours 0 0 0 N/A N/A
Last 7 Days 0 0 0 N/A N/A
Last 30 Days 0 0 0 N/A N/A
Last 100 Days 0 0 0 N/A N/A
Last Year 0 0 0 N/A N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 382 258 149 17 17 39 31 0 0 26 0
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last Year 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed
קATOL Ŵŏŀɲɥ↔Ðuszƹk 19/02/2021

Time Played Hours
Total 5,621
Last 24 Hours 0
Last 7 Days 0
Last 30 Days 0
Last 100 Days 0
Last Year 0

New Rank Old Rank Change Date
Szer. pilot kosmiczny Szef kapitan 23/09/2022
Szef kapitan Szer. pilot kosmiczny 02/08/2022
Szef kapitan Szer. pilot kosmiczny 08/04/2022
Szer. pilot kosmiczny Szef kapitan 23/08/2021
Szef kapitan Szeregowy major 01/07/2021
Szeregowy major Szef kapitan 28/06/2021
Szef kapitan Kapitan 15/05/2021
Kapitan Szeregowy kapitan 28/04/2021

Name at Ban Ban Date