M*O*T*O*M*A*M*IᵐᵡΛg¹'s Stats

Last Update: 07/02/2023 02:26:40

Global America 1
VRU
General
28
22-01-2013
35,854
218
6
Estimated RP
363,755,555
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 1,650,948,865 1,311,559,871,818 33,938,947,806 10,046,432 72,275
Last 24 Hours 1,146,626 666,841,162 44,258,788 10,716 0
Last 7 Days 32,442,967 21,445,817,234 1,097,782,838 36,596 58
Last 30 Days 75,027,974 50,989,470,019 2,403,898,845 154,757 150
Last 100 Days 113,531,519 77,379,664,276 3,611,069,921 398,636 154
Last Year 482,279,365 344,580,243,900 13,750,183,937 2,239,538 421

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 7,367 5,201 3,042 58 30 147 520 176 9 10,029 317
Last 24 Hours 19 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 19 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 30 Days 72 52 30 0 0 0 0 0 0 232 0
Last 100 Days 359 255 153 0 0 0 8 0 0 463 0
Last Year 1,492 1,061 616 1 0 1 206 0 0 2,329 0

Name After Name Before Date Changed
M*O*T*O*M*A*M*IᵐᵡΛg¹ M*O*T*O*M*O*T*OᵐᵡΛg¹ 25/01/2023
M*O*T*O*M*O*T*OᵐᵡΛg¹ ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ 18/01/2023
ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ llllllll. 16/01/2023
-ᴡɪғᴇʏ999 #-»Ŀïţţlę¤Kylïε·[RЯ] 06/12/2022
#-»Ŀïţţlę¤Kylïε·[RЯ] #-2¤Łєɢɪᴛ¤2¤Qᴜɪᴛ-ᵀᴹ 03/12/2022
#-2¤Łєɢɪᴛ¤2¤Qᴜɪᴛ-ᵀᴹ »UηloǟФΣmotɨoηs.ᵀᴹ 30/11/2022
»UηloǟФΣmotɨoηs.ᵀᴹ ღ»ᴡɪғᴇʏ«ღ-[ŞłŅᵀᴹ] 27/11/2022
ღ»ᴡɪғᴇʏ«ღ-[ŞłŅᵀᴹ] #·ᴡɪғᴇʏ#ŞłŅᵀᴹ« 24/11/2022
#·ᴡɪғᴇʏ#ŞłŅᵀᴹ« #яεƛŁ-ĿïţţlęÐĕţяōíţ« 19/11/2022
#яεƛŁ-ĿïţţlęÐĕţяōíţ« #Teufel×Geschäft 17/11/2022
#Teufel×Geschäft -»ᴡɪғᴇʏ-999«-[ŞłŅᵀᴹ] 15/11/2022
-»ᴡɪғᴇʏ-999«-[ŞłŅᵀᴹ] -×ᴡɪғᴇʏ×-[ŞłŅㅤ] 10/11/2022
-×ᴡɪғᴇʏ×-[ŞłŅㅤ] »ㅤ×ᴡɪғᴇʏ×ㅤ[ÄKΛᵀᴹ] 08/11/2022
»ㅤ×ᴡɪғᴇʏ×ㅤ[ÄKΛᵀᴹ] »ㅤ-S-Ð-ꜰᴏʀ-ʟɪꜰᴇ«ㅤᵀᴹ 04/11/2022
»ㅤ-S-Ð-ꜰᴏʀ-ʟɪꜰᴇ«ㅤᵀᴹ #.ᴡɪғᴇʏ.[S-Ð] 01/11/2022
Gᴏɪɴɢ۰Ðᴀʀᴋ|06| #.ĦΜЯ-GєямΛη۰Player. 22/10/2022
#.ĦΜЯ-GєямΛη۰Player. -ØĢS-ᴡɪғᴇʏ-[RЯ] 19/10/2022
-ØĢS-ᴡɪғᴇʏ-[RЯ] -»ᴡɪғᴇʏ-999«-[ϟƘ] 17/10/2022
-»ᴡɪғᴇʏ-999«-[ϟƘ] TᴏxɪᴄSᴛʏʟᴇ۰ᴡɪғᴇʏ[ϟƘ] 12/10/2022
TᴏxɪᴄSᴛʏʟᴇ۰ᴡɪғᴇʏ[ϟƘ] #-ᴡɪғᴇʏ·.[S-D] 10/10/2022
#-ᴡɪғᴇʏ·.[S-D] NiedlichㅤMörder 07/10/2022
NiedlichㅤMörder ɪ۰ᴘʀᴇʏ۰ᴏɴ۰ʏᴏᴜ[RЯ] 04/10/2022
ɪ۰ᴘʀᴇʏ۰ᴏɴ۰ʏᴏᴜ[RЯ] ᴡɪғᴇʏㅤツ 30/09/2022
ᴡɪғᴇʏㅤツ »Λㅤʟㅤɪㅤᴄㅤᴇ«ㅤ[RЯ] 27/09/2022
»Λㅤʟㅤɪㅤᴄㅤᴇ«ㅤ[RЯ] Rɪɴ/S*D 23/09/2022
Rɪɴ/S*D ㅤ»ʜᴀᴛᴇᴅ۰ʙʏ۰ʀᴇᴅ«ㅤ 20/09/2022
VomㅤRestㅤgehasst. ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ°] 15/09/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ°] WirㅤsindㅤeineㅤFamili 12/09/2022
WirㅤsindㅤeineㅤFamili »×Λʟɪᴄᴇᴇ׫.[ϟƘ] 10/09/2022
»×Λʟɪᴄᴇᴇ׫.[ϟƘ] »Prïñcess۰Rɪɴ.[999۰] 07/09/2022
»Prïñcess۰Rɪɴ.[999۰] #»Λʟɪᴄᴇᴇ.[ϟƘ] 03/09/2022
#»Λʟɪᴄᴇᴇ.[ϟƘ] #Rɪɴツㅤ 28/08/2022
#Rɪɴツㅤ #ᴘʟᴜᴛᴏ. 26/08/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏ. TᴏxɪᴄSᴛʏʟᴇ۰ᴘʟᴜᴛᴏ[ϟƘ] 22/08/2022
#·ᴘʟᴜᴛᴏㅤ·.»[S*D] #ηєχт« 17/08/2022
#ηєχт« »GєямΛη۰ᴘʟᴜᴛᴏ·x·AG1. 13/08/2022
»GєямΛη۰ᴘʟᴜᴛᴏ·x·AG1. #ᴘʟᴜᴛᴏㅤ 11/08/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏㅤ Dieㅤᴘʟᴜᴛᴏ-Königin 05/08/2022
»ᴘʟᴜᴛᴏ#SC6« #ᴘʟᴜᴛᴏ·x·»999« 01/08/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏ·x·»999« ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷkzα] 30/07/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷkzα] TᴏxɪᴄSᴛʏʟᴇ-Λʟɪᴄᴇ[ϟƘ] 25/07/2022
#NᴏᴛΛɴɪᴄᴇGɪʀʟㅤϟƘ #ĿïţţlęKylïε·.[RЯ] 19/07/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏ·x·AG1.. #-ᴘʟᴜᴛᴏ.»S*D« 11/07/2022
#-ᴘʟᴜᴛᴏ.»S*D« #ᴘʟᴜᴛᴏ·. 06/07/2022
#ᴘʟᴜᴛᴏ·. #·WεΛrεFamily·.»ϟƘ« 04/07/2022
#·WεΛrεFamily·.»ϟƘ« #»ᴘʟᴜᴛᴏ.[ϟƘ] 30/06/2022
#»ᴘʟᴜᴛᴏ.[ϟƘ] GɛʀʍǟռㅤΣɢɨʀʟ.»ϟƘ« 27/06/2022
GɛʀʍǟռㅤΣɢɨʀʟ.»ϟƘ« #제5인격IdentityV 24/06/2022
#제5인격IdentityV ㅤ»Curry#30«ㅤ 20/06/2022
ㅤ»Curry#30«ㅤ ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] 18/06/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] »×ᴘʟᴜᴛᴏ.»Σ1« 15/06/2022
-»×ᴍɪᴋᴜ׫- »тнαηкㅤуσυㅤηєχт«-ツ 08/06/2022
»тнαηкㅤуσυㅤηєχт«-ツ -»ᴘʟᴜᴛᴏ«-[Ð-Lᵀᴹ] 03/06/2022
-»ᴘʟᴜᴛᴏ«-[Ð-Lᵀᴹ] ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] 01/06/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] »ᴘʟᴜᴛᴏㅤgegenㅤяestᵀᴹ 30/05/2022
»ᴘʟᴜᴛᴏㅤgegenㅤяestᵀᴹ »¤ᴘʟᴜᴛᴏ.ᵀᴹㅤ#6 25/05/2022
»¤ᴘʟᴜᴛᴏ.ᵀᴹㅤ#6 #»ᴘʟᴜᴛᴏ.»ϟƘ« 23/05/2022
#»ᴘʟᴜᴛᴏ.»ϟƘ« ㅤ»ᴘʟᴜᴛᴏ«ㅤ 19/05/2022
ㅤ»ᴘʟᴜᴛᴏ«ㅤ ..»¤ᴘʟᴜᴛᴏ«.Ð-L 17/05/2022
..»¤ᴘʟᴜᴛᴏ«.Ð-L ..ᴘʟᴜᴛᴏ.»ϟƘ« 14/05/2022
..ᴘʟᴜᴛᴏ.»ϟƘ« ×-»#ᴘʟᴜᴛᴏ«-× 12/05/2022
»FürㅤdieㅤEhre«[ϟƘ] »|тσgα|«-ツ 04/05/2022
»|тσgα|«-ツ »ᴘㅤʟㅤᴜㅤᴛㅤᴏ«[ϟƘ] 01/05/2022
»ᴘㅤʟㅤᴜㅤᴛㅤᴏ«[ϟƘ] ¤Ða¤ᴘʟᴜᴛᴏ¤Schwester¤ 28/04/2022
¤Ða¤ᴘʟᴜᴛᴏ¤Schwester¤ 3Star 25/04/2022
3Star -»_亗_DɅMɅƓɆ_/亗/«- 23/04/2022
-»_亗_DɅMɅƓɆ_/亗/«- #King亗Black.... 21/02/2022
#King亗Black.... -»_亗_DɅMɅƓɆ_/亗/«- 19/02/2022
-»_ϯ_DɅMɅƓɆ_/ϯ/«- -»_亗_DɅMɅƓɆ_/亗/«- 04/10/2021
DɅMɅƓɆ -»_ŁΛ_DɅMɅƓɆ_«- 19/06/2021
-»_ŁΛ_DɅMɅƓɆ_«- -»S-L_DɅMɅƓɆ_/S-L/«- 17/06/2021
-»S-L_DɅMɅƓɆ_/S-L/«- DɅMɅƓɆ 11/09/2020
_єχє¢υвє_ »S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« 08/05/2020
»S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« GalaxyGates 03/04/2020
GalaxyGates »S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« 16/03/2020
»S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« SpaghettiㅤLove 08/02/2020
SpaghettiㅤLove »S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« 03/01/2020
»S-L_єχє¢υвє_/Ѕ-L/« #DισѕSαитι 21/12/2019
#DισѕSαитι ★Üиѕтøρράвℓє★ΜMØ★ 19/12/2019

Time Played Hours
Total 35,848
Last 24 Hours 21
Last 7 Days 159
Last 30 Days 445
Last 100 Days 1,014
Last Year 6,380

New Rank Old Rank Change Date
General Basic General 04/02/2023
Basic General General 02/02/2023
Basic General General 17/01/2023
General Basic Space Pilot 31/10/2022
General Basic General 23/10/2022
Basic General Basic Space Pilot 08/01/2022
Basic Space Pilot Basic General 07/01/2022
Basic General Chief Colonel 26/12/2021
Chief General General 21/08/2021
General Chief General 30/07/2021
Chief General General 10/05/2021
General Chief General 28/02/2021
Chief General General 26/02/2021
General Chief General 25/02/2021
Chief General General 22/02/2021
General Basic General 07/01/2021
Basic Colonel Chief Major 17/11/2020
Chief Major Basic Colonel 13/11/2020
Basic Colonel Chief Major 09/11/2020
Chief Major Basic Colonel 29/10/2020
Basic Colonel Chief Major 21/09/2020
Chief Major Basic Colonel 18/09/2020
Basic Colonel Chief Major 16/09/2020
Chief Major Basic Colonel 15/09/2020
Basic Colonel Chief Major 14/09/2020

Name at Ban Ban Date
DɅMɅƓɆ 07/08/2020